Skip to content

AlgemeneVoorwaarden.

1. Definities

1.1 De algemene voorwaarden.

De actuele algemene voorwaarden zoals te vinden op onze website.

1.2 Opdrachtnemer:
De Webtuin
KvK nummer: 67637450
Groningen

1.3 Opdrachtgever
Iedere (rechts)persoon die met De Webtuin een overeenkomst wenst af te sluiten of reeds is aangegaan.

1.4 Partijen
Opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Offerte
Een aanbod van de opdrachtnemer dat in een document aan opdrachtgever is verstrekt en toegelicht.

1.6 Overeenkomst
Een door beide partijen ondertekend of digitaal geaccodeerd document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen ook wanneer die niet leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst expliciet en schriftelijk door opdrachtnemer is aangegeven.

3. Offertes

3.1 Een offerte van opdrachtnemer is voor opdrachtgever vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Wanneer er echter exceptionele kosten gemaakt zijn zullen die, wanneer de samenwerking niet geschiedt, bij de aanvrager van de offerte in rekening worden gebracht.

3.2 Een offerte is 14 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.3 Opdrachtnemer is aan de inhoud van een offerte gebonden wanneer opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte zijn akkoord met de volledige offerte kenbaar maakt. Indien deze kennisgeving na 14 dagen plaatsvindt heeft opdrachtnemer het recht om af te wijken van de offerte.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de aangeboden totaalprijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen en aangegane overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor de opdrachtnemer normale werktijden en omstandigheden. Indien werkzaamheden buiten kantooruren en/of onder afwijkende omstandigheden worden verlangd, worden de daar aan verbonden extra kosten als zodanig in rekening gebracht.

3.7 Wanneer in een offerte van opdrachtnemer onjuistheden vermeld staan, waarvan men redelijkerwijs moet begrijpen dat deze berusten op een misverstand of rekenfout, zal de betreffende offerte nietig verklaard worden en zal opdrachtnemer voor opdrachtgever een herstellende offerte opmaken. Van opdrachtgever wordt geacht onjuistheden in de offerte te melden aan opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt het recht om kennelijke verschrijvingen in de offerte te corrigeren alvorens een overeenkomst te sluiten.

3.8 Voor een correcte offerte dient opdrachtgever al zijn wensen te specificeren aan de opdrachtnemer. Namelijk, de stijl, het aantal te ontwikkelen pagina’s en benodigde technische functionaliteiten zoals meertaligheid en contactformulieren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

4. Overeenkomst en opzegging

4.1 Een door opdrachtgever geaccordeerde offerte wordt door partijen vastgelegd in een overeenkomst.

4.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders overeenkomen. In de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt de feitelijke datum van de aanvang van de werkzaamheden vernoemd.

4.3 Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd komen partijen een feitelijke datum van aanvang én beëindiging van de werkzaamheden overeen.

4.4 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor ieder der partijen opzegbaar. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende post, per e-mail of mondeling met inachtneming van een opzeggingstermijn van één kalendermaand. Met inachtneming van deze opzegtermijn eindigt de overeenkomst één kalendermaand na de datum van aantekening van de opzegging.

4.5 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds opzegbaar. Wanneer tussentijds de overeenkomst wordt opgezegd, zal er een opzegfee in rekening gebracht worden ter finale kwijtschelding. Deze wordt berekend naar de inzet en de uren welke opdrachtnemer reeds geïnvesteerd heeft in het betreffende project, dit betreft minimaal 50% van de totaalprijs.

4.6 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij surséance van betaling wordt verleend, indien faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is na beëindiging nooit tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding verplicht. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen op lopende overeenkomsten, deze prijsaanpassing zal minimaal 1 maand voor de correctie gecommuniceerd worden met opdrachtgever.

6. Betaling

6.1 De opdrachtgever is gehouden elke factuur van opdrachtnemer te voldoen binnen 30 dagen na oplevering van de website. De factuur mag ook voor oplevering van de website voldaan worden.

6.2 Indien een factuur niet binnen de in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim.

6.3 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente aan opdrachtnemer verschuldigd.

6.4 Daarnaast heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, recht op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

6.5 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

6.6 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

6.7 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.

6.8 Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een stagiair(e) of welke andere betrokken partij, onder welke titel dan ook, zijn niet bevrijdend jegens opdrachtnemer en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

6.9 In geval van faillissement, liquidatie, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever richting opdrachtnemer direct opeisbaar.

6.10 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en alle diensten stop te zetten tot de opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer door te berekenen.

7.3 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

7.4 Opdrachtnemer is uitgesloten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en deze aan opdrachtgever doorberekenen.

7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van opdrachtnemer voorzover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.

7.6 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.

7.7 Geringe afwijkingen in de uitvoering leveren geen grond tot reclame.

7.8 De hosting van de door de opdrachtgever afgenomen website kan de opdrachtnemer voor de opdrachtgever afsluiten bij een bedrijf naar keuze. De opdrachtgever sluit het hostingcontract zelf af, tenzij anders is overeengekomen. Hosting en domeinnaamregistratie staan ten alle tijd op naam van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken of tekortkomingen van de hostingsprovider. De algemene voorwaarden van de hostingprovider zijn op het hostingcontract van de opdrachtgever van toepassing. Indien schriftelijk overeengekomen, zal opdrachtnemer de website bij de hostingprovider installeren.

7.9 Voor de oplevering van een website door de opdrachtnemer zijn er altijd twee of meer correctierondes. Dit aantal is overeengekomen voor het aangaan van de overeenkomst. De eerste correctieronde toont een conceptversie van de website. Opdrachtnemer kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat opdrachtgever het concept schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtnemer mag per correctieronde beoordelen of de aangedragen correcties redelijk zijn en in verhouding staan tot de totale inspanningsverplichting die in de overeenkomst is vastgesteld. Wanneer de correcties niet in verhouding staan tot de in de overeenkomst vastgestelde inspanningsverplichting mag de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever extra uren in rekening brengen tegen het vastgestelde uurtarief.

7.10 Na de laatste correctieronde toont opdrachtnemer website aan opdrachtgever. Opdrachtgever dient schrifelijk akkoord te geven op de website alvorens oplevering.

7.11 De oplevertijd van een website is afhankelijk van het aantal overeengekomen correctierondes. Hoe lang een correctieronde duurt is afhankelijk van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtnemer op feedback van opdrachtgever wacht, staat het designproces stil. Een designronde na een correctieronde duurt 5 werkdagen. Mocht dit langer zijn, dan informeert de opdrachtnemer de opdrachtgever hier tijdig over. Bij een project met 2 correctierondes hoort gemiddeld een oplevertijd van 4 weken. Bij een project met 3 correctierondes hoort gemiddeld een oplevertijd van 6 weken. De oplevertijd van een website gaat in wanneer de opdrachtgever alle benodigde bestanden aangeleverd heeft bij de opdrachtnemer.

7.12 Na oplevering van de website heeft de opdrachtgever recht op 7 dagen lang kosteloos advies per e-mail over de werking van het WordPress CMS. Verzoeken tot aanpassingen van het design van de website vallen niet onder deze adviesperiode en mogen door de opdrachtnemer in rekening worden gebracht tegen het standaard uurtarief.

8. Technisch website onderhoud

8.1 Onder technisch website onderhoud verstaat De Webtuin het up-to-date houden van WordPress, plugins, het maken/terugzetten van periodieke backups, beveiliging en het oplossen van andere technische problemen die het normaal functioneren van de website in de weg staan. Eventueel contact opnemen met het hostingbedrijf valt hier ook onder. Het gebruik van Elementor PRO is opgenomen in de prijs van technisch website onderhoud. De klant ontvangt periodiek via de mail een rapport over de status van de website.

8.2 Aanpassingen aan het design van de website vallen buiten het onderhoudscontract. Onder deze aanpassingen vallen alle werkzaamheden die het uiterlijk van de website veranderen (toevoegen nieuwe content, berichten/pagina’s en aanpassingen aan het ontwerp). Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tegen het standaard uurtarief.

8.3 Wanneer de klant zelf tussentijdse technische wijzigingen aan de website aanbrengt (zoals het updaten/installeren/wijzigen van plugins) dan is dat op eigen risico. Wanneer De Webtuin technische mankementen moet oplossen die zijn ontstaan door toedoen van de klant, dan valt dit buiten het onderhoudscontract.

8.4 De overeenkomst voor onderhoud komt tot stand na het schriftelijk akkoord gaan met de offerte waarin het onderhoudspakket is opgenomen.

8.5 Facturering van de kosten voor het onderhoudscontract vindt vooraf plaats. De klanten heeft de keuze om technisch onderhoud per half jaar of per jaar af te nemen.

8.6 Wanneer de klant de overeenkomst opzegt of weigert, dan stopt de samenwerking met De Webtuin. De klant is vanaf dit moment zelf verantwoordelijk voor het technisch functioneren van de website.

8.7 Afhankelijk van het onderhoudspakket worden er wekelijks, tweewekelijks of maandelijks backups gemaakt. In alle gevallen worden er steeds twee oude backups bewaard. Wanneer klant wenst een oude backup terug te zetten, dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden.

8.8 De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het aflopen van de einddatum zoals vermeld op de factuur, tenzij dit anders is besproken. Wordt er binnen deze tijd niet opgezegd, dan wordt het onderhoudscontract automatisch met een zelfde periode verlengt.

9. Wijzigingen van de overeenkomst

9.1 Wanneer opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

9.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal opdrachtnemer opdrachtgever van tevoren informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden.

9.3 Een in overeenkomst overeengekomen termijn voor de voltooiing van werkzaamheden is dit te allen tijd een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

9.4 Indien opdrachtnemer verwacht een afgesproken termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie of wanneer dit door de andere partij is medegedeeld.

10.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam, het logo en de website van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

11. Exclusiviteit

11.1 Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht om de toegewezen opdracht uit te voeren.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het resultaat van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.

12.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan of een dergelijke openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.

12.3 Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie retour te zenden.

12.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer immer voor eventuele aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

13. Aansprakelijkheid en Garantie

13.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van reeds geleverde werkzaamheden van de overeenkomst. Althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) voor één jaar. Ook dit is enkel van toepassing op het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.

13.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat opdrachtnemer in staat is adequaat de tekortkoming te herstellen.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.

13.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

13.6 Mochten na oplevering gebreken in de technische werking van de website aan het licht komen, niet later dan drie maanden na oplevering, dan zal opdrachtnemer deze kosteloos en binnen redelijke termijn oplossen. Gebreken dienen duidelijk en schrifelijk uiteengezet te worden door de opdrachtgever. De herstelverplichting vervalt wanneer de opdrachtgever zelf, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, technische wijzigingen aan de website heeft doorgevoerd.

13.7 Opdrachtnemer kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het herstel van verloren of beschadigde data op een website na oplevering.

14. Overmacht

14.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, noodweer, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie en andere zaken die redelijkerwijs tot overmacht gerekend kunnen worden.

14.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

15. Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Wijziging van Algemene Voorwaarden

16.1 Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

16.2 Indien opdrachtnemer de gewijzigde Algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal opdrachtnemer opdrachtgevers de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

17. Partiële nietigheid

17.1 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepaling(en) geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

18.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten zullen in eerste aanleg worden voorgelegd bij bij de Rechtbank te Groningen.

19. Vindplaats algemene voorwaarden

19.1 De actuele algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van De Webtuin op www.dewebtuin.nl.

K.v.k. nummer: 67637450